Polityka prywatności

Część 1. Zakres obowiązywania 

1.1 Szkieletówka.pl Mariusz Mojsa z siedzibą w Kolonia Oziabły 31, 16-050 Michałowo (dla ułatwienia dalej zwana: „Szkieletówka.pl, będąca operatorem platformy handlowej dostępnej pod adresem www.sklep.szkieletowka.pl (dla ułatwienia dalej zwana: „Sklep”) jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że Szkieletówka.pl ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań lub wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez Szkieletówka.pl, skontaktuj się z Szkieletówka.pl (adres mailowy znajduje się w części XII tego dokumentu). Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Ci zakupów zrobionych na Sklep. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi). 

1.2 Celem tej Polityki ochrony prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Szkieletówka.pl w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem platformy handlowej Sklep, oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja, przeglądanie Produktów i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług Szkieletówka.pl. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład RODO czy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018, poz.1000). Nasza Polityka ochrony prywatności podlega przepisom prawa polskiego i jest zgodna z RODO. 

1.3 Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania Konta (w przypadku transakcji na Sklep dokonywanych bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania Konta na podstawie art. 1.2 Regulaminu Sklepu – w związku z tymi transakcjami), a także później, w związku z aktywnościami i transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w Sklep przy wykorzystaniu Konta oraz w związku z aktualizacjami Twoich danych dokonywanymi przez Ciebie za pośrednictwem Konta. 

1.4 Korzystanie przez Ciebie ze Sklep, w tym korzystanie z powiązanych z nim usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki ochrony prywatności i Regulaminu Sklepu. 

Część 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Szkieletówka.pl, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie 

Poniżej opisaliśmy najczęściej występujące działania na danych osobowych Użytkowników, czyli również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług Szkieletówka.pl 

2.1 Dane Konta : Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 1) poniżej: 

– imienia i nazwiska, adresu e-mail, hasła, adresu wysyłki, kraj,i ew. adresu do rozliczeń, nr telefonu (w przypadku konta zwykłego) lub 

– nazwy firmy, adresu e-mail, hasła,  oraz informacji o firmie i jej adresie,nr NIP, nr telefonu (w przypadku konta firma). 

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać ze Sklep. 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne. 

1) użytkownicy mogą udostępniać swoje dane osobowe oraz inne informacje na swoich publicznych profilach (tj. profilach, do których dostęp może mieć każdy, kto korzysta z Internetu), na podstawie własnej, przemyślanej i świadomej decyzji. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko, które może wiązać się z takim upublicznieniem danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji. Takim ryzykiem może być na przykład możliwość zidentyfikowania Użytkownika przez inne osoby, utrata części prywatności, a w skrajnych przypadkach nawet kradzież tożsamości. W przypadku logowania się do Sklep pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu email Użytkownika i tylko na potrzeby takiego logowania. W przypadku kontaktu z Szkieletówka.pl za pośrednictwem kanałów social media, Szkieltówka.pl pozyskuje dane w postaci nazwy Użytkownika np. Facebook Messenger, tylko na potrzeby kontaktu. 

2.2 Transakcje: Szkieletówka.pl w ramach platformy Sklep może przetwarzać (na przykład przechowywać, albo analizować) informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, umożliwiające  zawarcie umowy, przesłanie wiadomości i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez Szkieletówka.pl w ramach platformy Sklep. 

2.3 Obsługa Użytkownika: Szkieletówka.pl w ramach platformy Sklep, może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Klienta. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika lub przekazanych przez Użytkownika poprzez kanały social media (np. Facebook Messenger). Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, Szkieletówka.pl będzie także uprawniona do pozyskiwania i przetwarzania w inny sposób, na przykład przechowywania) innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji  zwrotnych ze strony Użytkowników. 

2.4.Formularz kontaktowy: Szkieletówka.pl w ramach platformy Sklep, może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się ze Szkieletówka.pl za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego w ramach platformy Sklep. Dane te są niezbędne do umożliwienia Szkieletówka.pl kontaktu z Użytkownikami, na przykład w związku z zawarciem umowy sprzedaży, lub pytań. Udostępniany przez Szkieletówka.pl formularz kontaktowy nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z realizacją transakcji i wykorzystanie go do takich celów może stanowić naruszenie Regulaminu Sklepu. Aby przeciwdziałać naruszeniom prawa, w tym nieuczciwym praktykom Szkieletówka.pl gromadzi dane dotyczące komunikacji dokonywanej za pośrednictwem wspomnianego powyżej formularza. 

2.5 Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes Szkieletówka.pl l(którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT), Szkieletówka.pl jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. cookies, adres IP, (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do platformy Sklep, parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez nas usług), numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej Sklep. 

2.6 Ankiety: W drodze ankiet przesyłanych Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio w Sklep, zbiera od Użytkowników dane osobowe, które mogą przykładowo obejmować wiek. Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Szkieletówka.pl do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych. 

2.7 Konkursy: Okazjonalnie w Szkieletówka.pl organizowane są konkursy. Dane osobowe Użytkowników (np. dane niezbędne do kontaktu), którzy wezmą udział w konkursie, mogą być wykorzystywane przez Szkieletówka.pl do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie. 

2.8 Akcje promocyjne: W niektórych przypadkach w Sklep organizowane są akcje promocyjne. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane przez Szkieletówka.pl zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z promocją. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach w taki sam sposób, w jaki przystąpił do konkursu lub promocji. 

Część 3. Adres IP, pliki cookies, lokalizacja i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych 

3.1 Szkieletówka.pl może gromadzić w ramach usług platformy Sklep dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). O tym, w jaki sposób Szkieletowka.pl wykorzystuje tego typu technologie, piszemy szczegółowo poniżej. 

3.2 Czym są pliki „cookies”? 

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak komputer, telefon lub tablet), przesyłane przez strony internetowe. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlenie strony internetowej w języku użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki, a także wykorzystanie innych ustawień strony internetowej wybranych przez użytkownika. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

3.3 Do czego używamy plików „cookies”? 

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i urządzenia użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają zapisanie wyborów użytkownika co do języka, przeglądarki, ustawień wybranych elementów strony internetowej czy rezygnacji z profilowanych reklam, a także zapisanie informacji o lokalizacji użytkownika. 

1) Pliki „cookies” używane są także do ułatwienia logowania się do konta użytkownika, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych, oraz umożliwiania przechodzenia między podstronami na stronach internetowych bez konieczności ponownego logowania się na każdej podstronie. Równocześnie pliki „cookies” wykorzystywane są do zabezpieczenia stron internetowych, np. uniemożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym. 

2) Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pliki „cookies” pomagają też zapewnić dopracowanie i sprawne działanie stron internetowych, w tym badanie wydajności stron internetowych. 

3) Pliki „cookies” są także wykorzystywane do identyfikowania, które reklamy użytkownik wyświetlał, a także do wyświetlana reklam najtrafniej dopasowanych do aktywności użytkownika na stronach internetowych. 

3.4 Jakich plików „cookies” używamy? 

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. 

Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na: 

A. Ze względu na niezbędność do realizacji usługi 

1) Niezbędne – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać. 

2) Funkcjonalne – są ważne dla działania strony internetowej: 

– służą wzbogaceniu funkcjonalności stron internetowych; bez nich strona internetowa będzie działała poprawnie, jednak nie będzie dostosowana do preferencji użytkownika, 

– służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności stron internetowych; bez nich może obniżyć się poziom funkcjonalności strony internetowej, ale ich brak nie powinien uniemożliwić zupełnego korzystania z niej, 

– służą większości funkcjonalności stron internetowych; ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo. 

3) Biznesowe – umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu, o który udostępniona jest strona internetowa; ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela strony internetowej przychodów subsydiujących jej działanie. Do tej kategorii należą np. „cookies” reklamowe. 

B. Ze względu na czas przez jaki „cookies” będą umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika 

Cookies sesyjne (session cookies) – „cookies” umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), i są wykasowane po jej zamknięciu lub wylogowaniu się ze strony internetowej. 

Cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności, w zależności od ustawień właściciela strony internetowej. 

C. Ze względu na pochodzenie – administratora stron internetowych, który zarządza „cookies” 

– Cookies własne (first party cookies) – cookies” umieszczone na stronach internetowych bezpośrednio przez Szkieletówka.pl 

– Cookies zewnętrzne (third-party cookies) – cookies” umieszczane na stronach internetowych przez podmioty inne niż Szkieletówka.pl 

Uwaga:„cookies” mogą być wywołane przez Szkieletówka.pl za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera Szkieletówka.pl, umiejscowionych w innej lokalizacji – innym kraju, w tym w zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez Szkieletówka.pl komponentów stron internetowych pochodzących spoza systemu Szkieletówka.pl, mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki „cookies” niż polityka prywatności / „cookies” Szkieletówka.pl 

D. Ze względu na cel jakiemu służą 

– Konfiguracji stron internetowych – umożliwiają ustawienia funkcji i usług na stronach internetowych. 

– Bezpieczeństwo i niezawodność stron internetowych – umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności stron internetowych. 

– Uwierzytelnianie – umożliwiają informowanie, gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu strona internetowa może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje. 

– Stan sesji – umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki „cookies” służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron. 

– Procesy – umożliwiają sprawne działanie strony internetowej oraz dostępnych na niej funkcji. 

– Reklamy – umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców; pliki „cookie” mogą być też używane do personalizowania reklamy, a także do wyświetlania reklam poza stronami internetowymi. 

– Lokalizacja – umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika. 

– Analizy i badania, audyt oglądalności – umożliwiają właścicielowi stron internetowych lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel strony internetowej lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników. 

E. Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika 

1) Nieszkodliwe – Obejmuje cookies: 

– niezbędne do poprawnego działania strony internetowej, 

– potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności strony internetowej, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego ze śledzeniem użytkownika 

2) Badające – wykorzystywane do śledzenia użytkowników, jednak nieobejmujące informacji pozwalających (bez innych danych) zidentyfikować konkretnego użytkownika. 

3.5 Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe 

Co do zasady pliki „cookies” nie stanowią danych osobowych. Jednak pewne informacje przechowywane w plikach „cookies” (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku stron internetowych, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, opisanych powyżej. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. 

3.6 Usuwanie plików „cookies” 

Uprawnienie Szkieletówka.pl do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” wynika ze zgody wyrażonej przez użytkownika stron internetowych. Zgoda ta wyrażana jest przez użytkownika podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej lub usługi. Użytkownik ma możliwość powrotu do tych ustawień w każdej chwili i określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji przez Szkieletówka.pl 

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. 

Aby skorzystać z prawa sprzeciwu, które przyznaje Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych konieczne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń i usunięcie z nich plików cookies. 

Proces aktualizacji może potrwać do 48 godzin. 

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. 

Część 4. Wykorzystanie zgromadzonych danych 

4.1 Szkieletówka.pl przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników w Sklep w następujących celach i na następujących podstawach prawnych: 

Gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy, w tym do

1) umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Sklep, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary sprzedane w Sklep; 

2) zakładania i zarządzania Kontem Użytkownika; 

3) zapewnienia obsługi Konta i Transakcji Użytkownika na platformie Sklep, w tym rozwiązywanie problemów technicznych; 

4) kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail, telefon. 

5) obsługi reklamacji na platformie Sklep; 

6) realizacji wypłat reklamacyjnych; 

7) obsługi próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi Klienta oraz poprzez formularz kontaktowy; 

– Gdy obowiązek przetwarzania istnieje na podstawie obowiązujących przepisów prawa, co obejmuje przetwarzanie dla celów podatkowych i rachunkowych

– Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Szkieletówka.pl, którym jest

1) monitorowanie aktywności Użytkowników obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe,  zarządzanie ruchem na platformie Sklep; 

2) dopasowanie treści zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywanie kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Sklep na podstawie Twojej aktywności na Sklep; 

3) prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług Szkieletówka.pl i towarów Sklep; 

4) kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz telefon; 

5) wsparcie dla ubezpieczenia zakupionego towaru; 

6) zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu transakcji na platformie Sklep,  lub za sprzedane towary w Sklep; 

7) zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Sklep oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu; 

8) przeprowadzanie badań i analiz platformy Sklep, między innymi pod kątem funkcjonowania, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających; 

9) obsługa próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi Klienta oraz poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy; 

10) organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział; 

11) windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; 

12) prowadzenie analiz statystycznych; 

13) przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych; 

14) zapewnienie rozliczalności, tzn. możliwości wykazania, iż: 

a) dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, 

b) cel przetwarzania danych jest wyraźnie określony, 

c) przetwarzane dane są adekwatne, stosowne i ograniczone tylko co do celów ich przetwarzania, 

d) dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, 

e) dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, 

f) oraz, że przechowywanie danych jest ograniczone do ścisłego minimum niezbędnego do realizacji celów, w których są przetwarzane. 

– Gdy się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu

1) zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www; 

2) organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział; 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać dopóki nie wycofasz zgody. 

4.2 Szkieletówka.pl jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na platformie Sklep, danych wyłącznie w zakresie realizacji wyżej określonych celów biznesowych. 

Część 5. Uprawnienia Użytkowników w zakresie przetwarzania danych oraz ich realizacja 

5.1 Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, tj. prawa dostępu do danych i uzyskania kopii danych, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. 

Z prawa do sprostowania danych możesz skorzystać jeśli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne. 

Z prawa do usunięcia danych możesz skorzystać: jeśli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Szkieletówka.pl; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. 

Z prawa do ograniczenia przetwarzania danych możesz skorzystać jeśli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu. 

Z prawa do przeniesienia danych możesz skorzystać jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą, oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. 

5.2 Jeśli skorzystasz z prawa sprzeciwu odnośnie profilowania danych, powinieneś wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies (w niektórych przypadkach proces może zająć nawet do 48 godzin). Instrukcja usuwania plików cookies dostępna jest w Polityce Cookies w ust.3.6 powyżej. 

5.3 Skontaktuj się z nami, jeśli masz wątpliwości odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, np. za pomocą adresu e-mail: biuro@szkieletowka.pl. 

Pamiętaj także, że masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

6. Udostępnianie danych 

6.1 Szkieletówka.pl może przekazać następującym podmiotom trzecim dane osobowe Użytkowników wyłącznie za zgodą zainteresowanych Użytkowników albo w oparciu o uzasadniony interes Szkieletówka.pl: 

1) innym serwisom internetowym prowadzonym przez Szkieletówka.pl; 

2) podmiotom współpracującym z Szkieletówka.pl prowadzącym serwisy internetowe lub aplikacje internetowe (w tym aplikacje mobilne) umożliwiające porównywanie opinii o transakcjach, w celu zbierania opinii o transakcjach zawartych na Sklep i komentarzy zamieszczonych na Sklep. 

6.2 Szkieletówka.pl może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, usług analitycznych, usług windykacyjnych, w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Klientów dla własnych celów (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Szkieletówka.pl), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki ochrony prywatności; 

Zakres współpracy obejmuje: 

1) przechowywanie i dostęp do informacji: przechowywanie informacji lub dostęp do informacji, które są już przechowywane na urządzeniu Użytkownika, takich jak identyfikatory reklamowe, identyfikatory urządzeń, pliki cookies i podobne technologie; 

2) personalizację: zbieranie i przetwarzanie informacji w celu personalizowania reklam i/lub treści w na stronach internetowych lub aplikacjach; 

3) wybór reklam, ich dostarczenie i raportowanie: zbieranie informacji i łączenie ich z wcześniej zebranymi informacjami, aby wybrać i dostarczyć reklamy dla Ciebie, oraz zmierzyć ich skuteczność (jakie reklamy były wyświetlane, jak często, kiedy i gdzie były pokazywane, oraz czy podjąłeś jakiekolwiek działania związane z reklamą, w tym na przykład kliknięcie reklamy lub dokonanie zakupu); 

4) prowadzenie postępowań windykacyjnych; 

6.3 Szkieletówka.pl może udostępnić dane Użytkowników innym podmiotom (takim jak m.in. firmy realizujące usługi dostawy towarów), gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania zawartej przez nich umowy z Użytkownikami albo w celu wsparcia/usprawienia procesu realizacji zamówień składanych na Sklep, co obejmuje w szczególności: 

1) przyjęcie zlecenia do realizacji, 

2) zapakowanie przesyłki, 

3) dostarczenie przesyłki pod wskazany adres. 

W przypadkach wskazanych powyżej, podmioty, którym udostępnione zostaną dane osobowe Użytkowników mogą stać się odrębnymi administratorami ich danych osobowych. 

6.4 Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę Użytkowników, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. 

6.5 Szkieletówka.pl może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym wspierającym Sklep w walce z oszustwami i nadużyciami w Sklep, w tym w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Sklepu. 

6.6 W ramach przyjętej Polityki ochrony prywatności Szkieletówka.pl zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela, dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Sklep. 

6.7 Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na Sklep przez roboty internetowe, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników platformy nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu Szkieletówka.pl może ujawnić Google Inc. Twój adres IP. 

6.8 Szkieletówka.pl może udostępniać dane zanonimizowane, (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników), zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym, w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Szkieletówka.pl lub wymienione podmioty, lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną. 

6.9 Sprzedający, do którego ma zastosowanie RODO, po uzyskaniu od Szkieletówka.pl danych osobowych Kupujących, są zobowiązani spełnić wobec Kupujących wszelkie obowiązki wynikające z RODO i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień na gruncie RODO. 

Część 7. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? 

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do: 

7.1 Google LLC z siedzibą w Mountain View, w Stanach Zjednoczonych, w związku z korzystaniem z systemu poczty elektronicznej oraz narzędzi wchodzących w skład G-Suite, w celach statystycznych i administracyjnych oraz w związku z korzystaniem z mechanizmu Google reCAPTCHA w celu zapewnienia bezpieczeństwa; 

7.2 Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, w Irlandii, w związku z korzystaniem z usług przetwarzania danych osobowych oferowanych przez ten podmiot, mających na celu zapewnienie świadczenia usług przez Szkieletówka.pl oferowanych w ramach Sklepu; 

zawsze w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są m.in. standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Kopie takich klauzul można uzyskać od Spółki zwracając się na adres:biuro@szkieletowka.pl 

Część 8. 

Wszystkie zbierane przez Szkieletówka.pl dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Szkieletówka.pl, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zarządzają danymi zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności. 

Część 9. Okres przechowywania danych osobowych 

9.1 Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: 

– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, 

– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, 

– zapobiegania nadużyciom i oszustwom, 

– statystycznych i archiwizacyjnych, 

maksymalnie przez okres 6 lat od zakończenia roku, w którym umowa została rozwiązana. 

9.2 Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. 

9.3 W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. 

9.4 W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Szkieletówka.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających, dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 

Część 10. Zmiana postanowień 

W razie konieczności Szkieletówka.pl może zmienić postanowienia niniejszej Polityki ochrony prywatności. W takim przypadku art. 10 ust. 10.1 i 10.2 Regulaminu Sklep stosuje się odpowiednio. 

Część 11. Dane kontaktowe 

Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu Polityki ochrony prywatności, otrzymasz kontaktując się z nami. Oto dane kontaktowe: 

adres e-mail: biuro@szkieletowka.pl 

adres pocztowy: Szkieletówka.pl Mariusz Mojsa, Kolonia Oziabły 31, 16-050 Michałowo